Streep door Eilân festival

5 juli 2022

Persbericht annulering eilân festival 2022

Burgemeester weigert vergunning: eilân 2022 gaat niet door

Op vrijdag 1 juli is het voor ons slechtste scenario werkelijkheid geworden; de burgemeester van Terschelling, heeft de evenementenvergunning van het eilân festival geweigerd. Met grote verbijstering hebben we de onderbouwing van deze weigering gelezen. We werken samen met de gemeente al 5 jaar naar dit evenement toe en de laatste aanvraag is een onvoorstelbaar lange 7 maanden in behandeling geweest. Het eilân festival is enorm goed voorbereid, hoe kon dit nu weer misgaan?

Al eind 2019, enkele maanden na onze door de rechter verboden eerste poging, hervonden wij de moed om door te gaan. Waarom? Alle specialisten vonden dat het kon. Ecologen, stikstof specialisten en zelfs de provincie vertelde ons; dit had gewoon moeten plaatsvinden want er is ecologisch niets op aan te merken. Daarnaast gaf de burgemeester op 26 januari 2021 nog een duidelijk signaal af: “Het college [van burgemeester en wethouders] heeft een positieve grondhouding richting het evenement”. Dit alles gaf ons het vertrouwen dat we de bezwaren uit 2019 goed konden oplossen.

Inmiddels kunnen we vaststellen dat het anders is gelopen. Ondanks dat we van de provincie de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot natuurbescherming hebben ontvangen. Tevens hebben we van de gemeente de benodigde omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan ontvangen, waarin alle aspecten als mobiliteit, woon- en leefklimaat en natuur zijn getoetst en in orde zijn bevonden. Struikelpunt is nu de evenementenvergunning op grond van adviezen met betrekking tot de veiligheid.

De onderbouwing van dit negatieve besluit is, in onze ogen, zeer opmerkelijk en erg onredelijk. In de eerste plaats omdat de evenementenvergunning in 2019 op basis van een uitvoerige toetsing, toen door de voorgaande burgemeester en van advies voorzien door dezelfde veiligheidsdiensten, zonder meer is verleend. In de tweede plaats omdat de redenen die nu aan de weigering ten grondslag worden gelegd innerlijk tegenstrijdig zijn met andere verleende vergunningen of eisen stellen waaraan gewoon niet voldaan kan worden en waarin in de rest van Nederland, maar ook op de waddeneilanden en zelfs op Terschelling niet behoeft te worden voldaan. Hiernaast heeft de burgemeester in haar verantwoordelijkheid verzaakt om een evenementenvergunning correct, in een redelijke termijn te behandelen.

De realiteit is nu helaas wel dat we niet (tijdig) kunnen beschikken over de vereiste evenementenvergunning. “eilân festival” gaat daarom in 2022 niet door en het is de vraag of we deze droom ooit nog kunnen realiseren. Wij danken onze eilander partners en bezoekers voor hun geduld en alle reserveringsgelden voor tickets en bij ons geboekte accommodaties worden zo snel mogelijk teruggestort.

We beraden ons op dit moment op verdere stappen. Voor ons als organisatie is de schade enorm, maar het precedent wat met deze beslissing wordt gezet kan ook andere evenementen raken. We hebben veel respect voor de ambtenaren die ons al die jaren wel netjes hebben geholpen, aan hun energie heeft het niet gelegen. We zijn ervan overtuigd dat

ook zij teleurgesteld moeten zijn over 5 jaar tijd en moeite die in de vergunningverlening zijn gestoken en die nu op het allerlaatste moment teniet worden gedaan met een weigeringsbesluit op grond van onduidelijke ‘veiligheidsredenen’ die elders in Nederland, maar ook op de waddeneilanden, op deze manier geen rol spelen bij het toestaan of weigeren van evenementen.

Een greep uit de meest opmerkelijke argumenten van de burgemeester:

 • ●  Wij hebben een natuurvergunning aangevraagd waarin we onderbouwen om vanuit een duurzaamheidsvisie en ter voorkomen van stikstofdepositie een stroomnetwerk met accu’s in te zetten. Deze apparatuur huren we van een marktleider en zijn bewezen veilig. De burgemeester weet van deze voorwaarde in de natuurvergunning en stelt in haar weigering dat deze accu’s een te groot brandgevaar vormen. Het is uit beschikbare richtlijnen uit andere veiligheidsregio’s en uit de bewezen praktijk van de leverancier volstrekt duidelijk dat deze systemen veilig kunnen worden ingezet. Op Terschelling is dit exacte systeem in 2019 al ingezet en in de laatste editie van Oerol zijn vergelijkbare vormen van stroomvoorziening gebruikt.
 • ●  Wij hebben in 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd en in 2021 gekregen van het college van burgemeester en wethouders. Daarin onderbouwen we een terrein wat ruimte laat voor passanten en recreanten om ook gebruik te maken van een deel van het Duinmeer tijdens het evenement. Dit was zo bedacht na feedback op onze plannen in 2019 om het draagvlak onder eilanders te verhogen. De burgemeester stelt dat het evenement alleen veilig kan plaatsvinden als het hele duinmeer zou worden afgesloten, wat strijdig zou zijn met de omgevingsvergunning en waardoor ze de evenementenvergunning niet kan verlenen.
 • ●  Wij stellen in de afgegeven omgevingsvergunning en de natuurvergunning een volwaardig podium in een klein deel van het dennenbos voor. Daarin is muziekprogrammering toegestaan voor duizenden bezoekers. Wij hebben dit op eigen initiatief vervangen voor een kleinschalige lichtkunst installatie die bezoekers zittend meemaken. De burgemeester stelt dat deze veel kleinere activiteit alleen veilig kan plaatsvinden als het gehele bos, 6,5 hectare groot, verlicht wordt. De verleende natuurvergunning verplicht ons echter tot het beperken van lichtuitstraling in het natuurgebied. Niet alleen is 6,5 hectare dichtgegroeid bos waar niemand komt uitlichten technisch onhaalbaar en volstrekt zinloos als het gaat om veiligheid, het zou strijdig zijn met onze zorgplicht richting de natuur.
 • ●  Tot slot weigert de enige partij die op het eiland ambulance-inzet verzorgt om een ambulance ter beschikking te stellen vanwege capaciteitsproblemen. Dit is voor ons nodig om de gebruikelijke ambulancezorg op het eiland niet in gevaar te brengen. Daar hebben we uiteraard respect voor en die voorwaarde steunen we. We hebben een andere gecertificeerde aanbieder (die op regelmatige basis op vergelijkbare wijze samenwerkt met de partijen zoals achter de ambulancezorg op Terschelling) bereid gevonden om gedurende de duur van het evenement een extra ambulance met personeel op het eiland te stationeren. Dat stuitte echter op de weigering van de lokale partij om daarmee in te stemmen. Hier kunnen we geen begrip voor opbrengen en nog minder kunnen we dat voor de gemeente die zich daarbij neerlegt

en verder geen (bemiddelende) rol voor zichzelf ziet weggelegd. Tot slot had eenvoudig de voorwaarde van een extra ambulance in een positief besluit opgenomen kunnen worden, zoals gebruikelijk. Het was dan onze eigen verantwoordelijkheid geweest dit tijdig te regelen.

De tijdslijn en onderbouwing van de onredelijke termijn van behandeling:

 • ●  December 2019 – Aanvraag natuurvergunning
 • ●  Oktober 2020 – Verlening natuurvergunning
 • ●  Juni 2021 – Ongegrond verklaren van bezwaren op de natuurvergunning
 • ●  Augustus 2020 – Aanvraag omgevingsvergunning
 • ●  September 2021 – Verlening omgevingsvergunning
 • ●  November 2021 – Aanvraag evenementenvergunning
 • ●  Februari 2022 – Positief voorgenomen besluit op de evenementenvergunning
 • ●  Maart 2022 – Ongegrond verklaren van bezwaren op de omgevingsvergunning
 • ●  April 2022 – Deadline belofte definitief besluit op evenementenvergunning, gemaaktin december
 • ●  Mei 2022 – Eenzijdig uitgestelde definitieve besluit naar mid mei
 • ●  Juni 2022 – Eenzijdig uitgestelde definitieve besluit naar een onbepaald moment na 5juli
 • ●  1 juli 2022 – Na een ultimatum van onze organisatie – er was voor ons immers echtgeen tijd meer om nog langer te wachten in verband met de praktische voorbereidingen – een weigering evenementenvergunning op basis van nieuwe, niet eerder gedeelde adviezen van veiligheidsdiensten.Na 2019 waar de vergunning pas heel kort voor het evenement werd afgegeven (ondanks het door ons indienen op de vroegst mogelijke datum en met alle gevolgen vandien), dachten wij dat er een wederzijds begrip was dat zo vroeg mogelijk duidelijkheid geven aan bezoekers, leveranciers, ons als organisatie maar ook aan bezwaarhebbenden en buren. En aanvankelijk is ons door de burgemeester een belofte gedaan om in april een definitief besluit te nemen over de evenementenvergunning.In de praktijk hebben wij alle documenten op de vroegst mogelijke datum ingediend, waarna de behandeling van zowel de omgevingsvergunning (13 maanden, gebruikelijk is 12 weken) als de evenementenvergunning (7 maanden met nog geen einde in zicht zonder ons eigen gestelde noodzakelijke ultimatum, gebruikelijk is 10-16 weken). Keer op keer werden de voorwaarden in de vergunning echter uitgebreid en kwamen er steeds weer nieuwe vragen over onderwerpen die al uitgebreid behandeld waren in onze stukken eerder aangeleverd vanaf september. Met een enorm vertragend effect, dat het vastleggen van alle leveranciers voor ons schier onmogelijk heeft gemaakt.De communicatie vanuit de burgemeester:Ondanks de brief die wij hebben ontvangen over positieve grondhouding van het college van burgemeester en wethouders verschijnen er in de loop van dit jaar opmerkelijke berichten.De burgemeester is naar ons per mail op 2 maart 2022 ineens een stuk minder positief : “Het zal u niet onbekend zijn dat onze gemeenteraad in december 2021 de

evenementenvisie heeft vastgesteld. Een evenement als eilân past daar niet in, maar dat kan toch niet als een verrassing komen.” In haar eigen visie schrijft zij echter op dat een toetsingskader nodig is om tot beleid te komen. Tot op heden bestaat dat toetsingskader nog niet en daarnaast is het ook helemaal niet aan de burgemeester om dat vast te stellen. In het coalitieakkoord na de verkiezingen in 2022 staat ook duidelijk dat hiervoor enkel de gemeenteraad aan zet is en niet de burgemeester. Als organisatie zijn wij bereid om ons waar mogelijk aan te passen aan eventuele kaders, wanneer deze besloten zijn.

Ook publiekelijk op de lokale TV-zender zegt de burgemeester dat “eilân weet dat ze niet welkom zijn” (https://chasingthehihat.box.com/v/inleveren-petitie) en dat “eilân niet in de visie past” (https://chasingthehihat.box.com/v/terschelling-tv), terwijl hiervoor dus nog helemaal geen beleidsmatige stappen zijn gezet. Reeds in februari, na het publiceren van een positief voorgenomen besluit op de nu geweigerde evenementenvergunning, zegt de burgemeester ook in de media dat ze het wellicht niet zou willen vergunnen, maar geen keuze heeft omdat er geen weigeringsgronden zijn zonder een beleidskader.

Het is aan iedereen een eigen conclusie te trekken over welke drijfveer hieraan ten grondslag ligt, maar feit is dat in 2019 al een vergunning werd verleend voor een vergelijkbaar festival en sindsdien nog geen nieuw evenementenbeleid is gemaakt. Dat precedent kun je naar ons idee niet zomaar naast je neerleggen als bestuurder.


Kijk terug

juli 2022
M D W D V Z Z
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031